Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden voor de website en online bestellingen

Algemeen

Artikel 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen op exclusieve wijze elke contractuele verbintenis tussen Moonalisa’s en de klant. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant kunnen niet aan de onderneming worden tegengeworpen. Het afsluiten van elk contract of elke bestelling (hierna genoemd « contract »), rechtstreeks of elektronisch, tussen de partijen, brengt automatisch de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant met zich mee. Alleen de aangegeven bijzondere voorwaarden in de bestelling of schriftelijk overeengekomen tussen de partijen kunnen hiervan afwijken.

Doelstelling van de website  www.moonalisas.com

Artikel 2. De webshop www.moonalisas.com is een e-commerce website toegankelijk via het internet, gepubliceerd door de onderneming en open voor elke gebruiker van dit netwerk en klanten. Alle producten en artikels die worden aangeboden op de website worden « goederen » genoemd in deze algemene voorwaarden.

Rechtsbekwaamheid van de klant

Artikel 3. De klant die via de website wenst te kopen verklaart over de volle rechtsbekwaamheid te beschikken om een aankoopcontract op de website te kunnen afsluiten en in het geval de verkoop wordt uitgevoerd door een handelsvennootschap, verklaart de internetgebruiker van deze handelsvennootschap dat hij hiervoor bevoegd is.

Foto's, informatie en andere inhouden van de website

Artikel 4. De foto's, teksten, grafische beelden, informatie en kenmerken die de goederen en elk ander element van de website illustreren zijn beschermd door auteursrechten en in het algemeen door de principes van het intellectueel eigendomsrecht. Deze mogen niet worden gekopieerd, noch gewijzigd of op een andere website geplaatst of in om het even welke vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming. Ze hebben geen enkele contractwaarde en worden louter ter informatie gegeven om de klant te helpen bij zijn keuze. Bijgevolg kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of ontbrekende informatie hierover.

Artikel 5. Op geen enkele manier vormen de inlichtingen en informatie op de website een aanbeveling voor een preventieve of curatieve behandeling, een voorschrift of een diagnose en niets moet zo worden opgevat. Alleen een arts of een professionele zorgverlener is in staat adequaat de gezondheidstoestand van de klant of de internetgebruiker te evalueren. Bijgevolg en conform het artikel 28 dat volgt, is de onderneming niet verantwoordelijk voor de inhouden of de goederen en de diensten die er aangeboden kunnen worden, noch ten aanzien van de naleving van de wet- en regelgeving, noch ten opzicht van sites van derden waarnaar een link is voorgesteld op deze website. 

MOON A LISA’S is geen arts en niet gemachtigd om diagnoses te doen, ziekten vast te stellen of claims te doen ter genezing van ziektes. De producten en adviezen zijn geenszins bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen. Indien de Klant aan een ziekte of verwonding lijdt, dient deze een gekwalificeerde arts te raadplegen. De productinformatie en producten zijn niet bedoeld om ziektes te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.


Artikel 6. De onderneming kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt aan de computer van de klant door het binnenbrengen van een computervirus dat zich via het internet verspreidt, schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van de website, de reproductie en het niet-toegestane gebruik van elk element van de website, de schade veroorzaakt door de interceptie van gegevens door een cyberaanval.

Goederen

Artikel 7. Tenzij anders is overeengekomen bij de bestelling, worden de goederen en diensten vervaardigd of uitgevoerd volgens de normen en standaarden van kracht in België en de Europese Unie en de voorziene nauwkeurige specificaties bij de bestelling.

Bestelling en bevestiging van de bestelling

Artikel 8. Na ontvangst van elke bestelling zal de onderneming per e-mail een bevestiging van de bestelling sturen naar de klant. De verkoop wordt afgesloten en verbindt de onderneming na de ontvangst van het totale bedrag door de onderneming en wanneer deze de bestelling per e-mail heeft bevestigd. Alleen de vermelde verkoop- en leveringsvoorwaarden op de elektronische bestelbon en op de bevestiging, evenals deze algemene voorwaarden, verbinden de onderneming.

Afzien van de aankoop door de klant en terugsturen van de goederen

De klant beschikt over een termijn van veertien werkdagen om de goederen die hij heeft besteld terug te sturen, dit op zijn eigen kosten, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze termijn begint op de dag na de leveringsdag van de bestelling. De goederen zullen teruggestuurd moeten worden naar het adres dat vermeld staat op de contactpagina van de website, volledig en in nieuwstaat, in hun oorspronkelijke staat en hun verpakking, met alle eventuele accessoires, inclusief de gebruiksaanwijzingen en originele documentatie in de verpakking. Het bewijs van retour per post dient te worden gevalideerd. Als aan de voorwaarden van paragraaf 1 wordt voldaan, zal de onderneming de klant terugbetalen in de vorm van een waardebon. Dit binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket door de onderneming (de datum van ontvangst door de onderneming valideert de kennisgeving aan de onderneming in het kader van de uitoefeningen door de klant van zijn herroepingsrecht), de door hem betaalde bedragen, de oorspronkelijke verzendingskosten niet inbegrepen, de retourkosten blijven evenwel voor rekening van de klant.

Goederen die niet worden teruggenomen:

  •  de goederen die beschadigd of bevuild zijn door de klant;
  •  de goederen die geopend, gebruikt of verbruikt zijn;
  •  de goederen die niet in de originele verpakking zitten;
  •  de onvolledige goederen, dit zijn goederen waarvan de gebruiksaanwijzing, de dosering of de accessoires ontbreken;
  •  de goederen die zijn beschadigd door nalatigheid, misbruik of hersteld zijn door derden of de klant zelf.

De teruggezonden goederen in dergelijke staat worden niet terugbetaald maar blijven ter beschikking van de klant door het bedrijf.

De facturering, de prijzen en de betalingswijzen

Artikel 9. De betalingen moeten uitgevoerd worden in euro via een overschrijving, of via beveiligde betaling via het internet. De facturen moeten vooraf betaald worden.

Artikel 10. De prijzen op de website of in de catalogi en brochures hebben slechts een indicatieve waarde. De onderneming behoudt zich het recht om haar prijzen op elk ogenblik te wijzigen. Alleen de prijzen op de facturen hebben een geldige waarde.

Artikel 11. De prijzen zijn exclusief transport, transportverzekering, verpakking, BTW of andere taksen, belastingen, rechten en willekeurig algemene kosten die niet specifiek worden vermeld in de bestelling.

De verzendkosten staan vermeld op de bevestiging van de bestelling en worden toegevoegd aan het totale bedrag van de aangekochte goederen, behalve indien de transportkosten worden aangeboden door de onderneming.

Artikel 12. De onderneming moet de klachten betreffende de facturen binnen de acht kalenderdagen na de ontvangstdatum van de factuur ontvangen.

Levering

Artikel 13. Behalve in de hierna beschreven voorschriften, worden de goederen binnen de termijn verzonden zoals vermeld op de bevestiging en geëxpedieerd door de algemene postdiensten of per koerier.

De termijnen gaan in op de datum van de ontvangst van de volledige betaling door de onderneming.

Artikel 14. De uitvoeringstermijnen van de verplichtingen van de onderneming zijn niet strikt vereist. Ze zijn namelijk gewoon indicatief rekening houdend met de beschikbaarheid van de voorraden, de productiemogelijkheden van de producent, de vertragingen of de niet-uitvoering van de leveranciers en toeleveranciers van de onderneming, de verlofdagen, gevallen van overmacht. De onderneming kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien de vertraging aanzienlijk is en exclusief toe te schrijven is aan een zware en opzettelijke fout van de onderneming.

Bovendien wijst de onderneming dus elke aansprakelijkheid af indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, alsook in geval van verlies, beschadiging of diefstal van de bestelde goederen tijdens het transport of staking van de postdiensten of koerier.

Bovendien kan men de onderneming niets verwijten betreffend elk leveringsprobleem dat wordt veroorzaakt door een coderingsfout en het nalaten van de inherente gegevens van de klant bij zijn bestelling en zijn gegevens. 

De klant heeft niet het recht de goederen of diensten te weigeren, compensatie schadevergoeding te eisen of de ontbinding van de bestelling wegens een laattijdige levering waarvoor de onderneming niet aansprakelijk is of wegens een als redelijk beschouwde vertraging als de onderneming daar wel aansprakelijk voor is, behalve in geval van ons uitdrukkelijk akkoord m.b.t. de voorgevallen omstandigheden, waarbij we een keuze zullen geven aan de klant (korting/waardebon).

Artikel 15. Als de klant afwezig is wanneer de postbode of koerier langskomt op de leveringsplaats en als deze de bestelling niet gaat afhalen gedurende de periode waarin het pakket ter beschikking is bij de post of de koerier, moeten de doorzendkosten betaald worden door de klant.

Artikel 16. Elke wijziging die de klant vraagt na de bestelling waardoor hij afwijkt van de oorspronkelijke regeling  zal een toeslag met zich meebrengen en kan zorgen voor een verlenging van de termijn voor levering of prestatie.

Nulvoorraad

Artikel 17. Wanneer één van de goederen niet beschikbaar is of wanneer het niet in voorraad is, wordt de klant ten laatste tijdens de levering hiervan op de hoogte gebracht. Hij wordt bovendien uitgenodigd, indien hij het wenst, één of meerdere soortgelijk(e) artikel(en) met een minstens evenredige waarde te bestellen. Zo niet, kan hij een terugbetaling vragen aan de onderneming.

De garanties

Artikel 18. Zodra de goederen geleverd zijn, moet de klant deze binnen de veertien (14) kalenderdagen  na de levering uittesten of controleren en schriftelijk op een precieze en gedetailleerde wijze alle zichtbare gebreken en de niet-conformiteit van de goederen aangeven, dit wil zeggen alle gebreken die de klant vaststelt of zou kunnen vaststellen door een aandachtige en betrouwbare controle. Na deze termijn van veertien dagen,  worden de gebreken en de zichtbare conformiteits gebreken beschouwd als aanvaard door de klant. De klant kan in geen geval weigeren de goederen te aanvaarden wegens kleine of oppervlakkige redenen.

Artikel 19. In geval de klant een klacht heeft, moet hij gedetailleerd de waargenomen problemen beschrijven. Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen, moet hij op zijn kosten op een adequate manier de niet-conforme beschadigde goederen terugsturen. De terugzending, de wisseling, de terugbetaling of de verzending van een waardebon kan slechts uitgevoerd worden voor de teruggestuurde goederen aan de onderneming. Deze moeten volledig en in hun originele staat  (verpakking, accessoires) zijn indien geen andere modaliteit is beslist door de partijen.

Artikel 20. De verantwoordelijkheid van de onderneming is strikt beperkt tot het nemen van alle adequate maatregelen die ze nuttig of noodzakelijk acht om de gebreken te vereffenen, te verbeteren of te herstellen binnen een redelijke termijn.

Artikel 21. Alleen de constructie- of conceptie gebreken waarvoor de onderneming volledig en uitsluitend verantwoordelijk is, worden overwogen voor de toepassing van deze clausule.

Artikel 22. Bovendien wordt de garantieplicht opgeschort indien de klant niet volledig zijn eigen verplichtingen uitvoert. Deze opschorting brengt geen enkele verlenging van de garantieduur met zich mee.

Artikel 23. Iedere klacht die niet is uitgevoerd volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de gestelde termijn kan niet worden behandeld en ontslaat de onderneming van iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de klant.

Gebruik en consumptie van de goederen

Artikel 24. De klant is ervan op de hoogte dat de goederen niet anders gebruikt of geconsumeerd kunnen worden dan volgens de beschreven aanbevelingen op de website. De goederen kunnen noch gebruikt noch geconsumeerd worden na hun uiterste gebruiksdatum. Ze moeten bewaard worden in een omgeving en aan een temperatuur zoals beschreven op of in de doos of op de website. De klant moet goed controleren op of in de doos alsook op de website wat de conserveringseisen zijn voor elk aangekocht goed.

Artikel 25. De aankoop, het gebruik of de consumptie van de goederen stelt de klant niet vrij van het raadplegen van een arts of een professionele zorgverlener, wat ook de symptomen zijn.

Vrijstelling van aansprakelijkheid

Artikel 26. De onderneming kan in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de schade van elke aard die zou kunnen volgen uit een slecht gebruik of consumptie van de goederen, of door eventuele wijzigingen van de goederen die werden uitgevoerd door de klant of door de fabrikant.

Alleen de fabrikant van de goederen - en niet de onderneming - is verantwoordelijk voor de producten en de conformiteit betreffende de bestanddelen, de ingrediënten, de verpakkingen, de dosering, de handleiding, de adviezen, de productie methodes, de testen en het op de markt brengen, de wettelijke bepalingen en voorschriften. Deze werden bepaald in het artikel « Goederen » hierboven.

In het geval de contractuele aansprakelijkheid van de onderneming ondanks alles wordt aangegaan voor om het even welke reden, zal de onderneming alleen verantwoordelijk zijn voor de rechtstreekse en voorzienbare gebreken die werden ondergaan door de klant en die werden veroorzaakt door de zware en opzettelijke fout van de onderneming. Dit sluit alle gebreken uit zoals in het bijzonder winstderving of winstverlies, verlies van de verwachte economie, verhoging van de algemene kosten en uitgaven of andere indirecte schade of verlies. Het bedrag van de schadeloosstelling waaraan de onderneming schuldig is kan niet hoger van 50% van het bedrag van de bestelling zijn.

Moonalisa’s werk met de producten van LADRÔME en doTERRA . In het geval de producten van LADRÔME en DōTERRA worden aangeschaft via Moonalisa’s gelden de Algemene Voorwaarden van Moonalisa’s. In het geval de producten van LADRÔME en DōTERRA direct worden aangeschaft via de website/het systeem van gelden hun Algemene Voorwaarden van. Moonalisa’s is in dat geval niet aansprakelijk voor de aangeschafte producten. Als service biedt Moonalisa’s de Klant de mogelijkheid Klachten met betrekking tot producten die direct zijn aangeschaft via LADRÔME en DōTERRA in behandeling te nemen, maar is hiertoe niet verplicht.

Bevrijdende omstandigheden

Artikel 27. Als bevrijdende omstandigheden gelden, indien ze zich na de totstandkoming van de bestelling voordoen en de uitvoering daarvan verhinderen: arbeidsconflicten en alle andere omstandigheden zoals brand, staking, ongeval, ziekte, mobilisatie, vordering, embargo, opstand, vernieling van de installatie of de uitrusting, informatica bugs, wijzigingen van de informaticaomgeving, gebrek aan bevoorrading of transportmiddelen, geen voorraad, vertraging of niet-uitvoering van de verplichtingen van de leveranciers of de toeleveranciers van de onderneming, beperkingen van het energieverbruik indien deze overige omstandigheden zich voordoen buiten de wil van de partijen. De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van de onderneming als van de klant.

De in gebreke blijvende partij moet in dergelijke omstandigheden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen.  De verplichtingen van de partijen waarvan de uitvoering onmogelijk is geworden wegens overmacht kunnen tijdelijk opgeschort worden of opnieuw onderhandeld worden. Wanneer de overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de bestelling automatisch ontbonden of vernietigd worden, zonder schadevergoeding, tenzij de partijen anders overeenkomen.


Bescherming van de privacy

Artikel 28. De private informatie wordt alleen door de interne diensten van de onderneming gebruikt voor de behandeling van de bestelling van de klant en om de communicatie te versterken en te personaliseren in het bijzonder via nieuwsbrieven of via e-mails die de klant uitdrukkelijk wenst te ontvangen. De gegevens van de klant worden bewaard door de onderneming en zijn toegankelijk voor de klant die het recht heeft op elke wijziging, rechtzetting of schrapping ervan. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van klanten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van de privacy. De onderneming verbindt zich ertoe om de gegevens van hun klanten nooit aan derden door te geven, behalve aan een koper van de handelsonderneming. 

Intellectuele rechten

Artikel 29. De onderneming of haar leveranciers is/zijn en blijft/blijven de enige eigenaar(s) van de intellectuele rechten op de recepten, technieken, ontwikkelde of gebruikte kennis voor de goederen, alsook elk merk, commerciële naam, logo, domeinnaam, enz. die worden gebruikt op de website. 

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Artikel 30. De bestelling of het contract valt onder de bevoegdheid van het Belgische Recht. De Franse versie van onze algemene voorwaarden heeft voorrang op elke vertaling. Hetzelfde geldt voor onze website.

Artikel 31. Elk geschil betreffende de uitvoering en/of de interpretatie van de bestelling zal verwezen worden naar de Rechtbanken van Brussel in België die de enige bevoegden zijn.